นครนายก หางานนครนายก สมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครนายก หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครนายก หางานนครนายก สมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครนายก หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครนายก Ø
หางานนครนายก สมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงานนครนายก

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 168159 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 145658

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์สาขาการบัญชี

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์สาขาการบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
สอนนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
- ระดับปริญญาตรี

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 03/10/2563

เลขที่ประกาศ : 145660

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. นัดหมาย ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. งานจดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม
3. การจัดทำหนังสือ /จดหมาย เพื่อติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลัย
4.เตรียมความพร้อม ด้านเอกสาร ข้มูลต่างๆ ให้สำหรับผู้บริหาร ในการประชุม
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 03/10/2563

เลขที่ประกาศ : 131035

ตำแหน่งงานว่างนักวิชาการ

ตำแหน่งงานว่างนักวิชาการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครนายก องครักษ์ บึงศาล
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทำหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้ งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร และการบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการกำลังคน หลักสูตร ตำราเรียน ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการ ด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศ
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 21/02/2563

เลขที่ประกาศ : 131037

ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักศึกษา

ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักศึกษา

งานประจำ : เงินเดือน 20,000

งานประจำ : 20,000 นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. งานทะเบียนและประวัตินักศึกษา
- รับลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน
- จัดทำทะเบียนแฟ้มประวัติ แยกประเภทตามคณะวิชา สาขาวิชาอย่างเป็นระบบ
- ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เก็บรวบรวม บันทึกสถิติผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละรุ่น
2. งานวัดผลและประเมินผล
- ดูแลการวัดผลและประเมินผลให้เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัย
- รวบรวมผลการสอบในแต่ละวิชา
- แจ้งผลการเรียนให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคเรียน
- แจ้งเตือนนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่าที่ข้อบังคับวิทยาลัยก
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 21/02/2563

เลขที่ประกาศ : 131036

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. นครนายก องครักษ์ บึงศาล
ควบคุมดูแล ตกแต่ง จัดแต่งภูมิทัศน์ สวน ต้นไม้ ของวิทยลัยฯ
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 21/02/2563

เลขที่ประกาศ : 131033

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. งานร่าง -โต้ตอบหนังสือ ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
2. งานจดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม
3. การจัดทำหนังสือ /จดหมาย เพื่อติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลัย
4. งานแปลเอกสาร
5. ประสานงานกับหน่วยงานคาทอลิก
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 21/02/2563
เลขที่ประกาศ : 131039

ตำแหน่งงานว่างบรรณารักษ์

ตำแหน่งงานว่างบรรณารักษ์

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. ปฏิบัติงานบริหารงานด้านบรรณารักษ์ จัดหาและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
2. วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่หนังสือและสื่ออื่นๆ รวมถึงทำบัตรรายการ บรรณานุกรม และดรรชนี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนำออกบริการผู้ใช้ห้องสมุด
3. แนะนำบริการช่วยการค้นคว้า เพื่อช่วยผู้ใช้ห้องสมุดได้เข้าถึงสารสนเทศห้องสมุดที่มีไว้บริการ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 21/02/2563

เลขที่ประกาศ : 131038

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานอาคารสถานที่

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานอาคารสถานที่

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. ดูแลการปฏิบัติงานของ รปภ., แม่บ้าน, คนสวน, ช่างซ่อมบำรุง
2. ดูแลและอำนวยความสะดวกในการใช้อาคาร , ห้องประชุม ของหน่วยงานภายในและภายนอก
3. ดูแลสภาพอาคารสำนักงาน ระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
4. ดูแลสภาพภูมิทัศน์ของวิทยาลัยให้ดูเป็นระเบียบ สวยงาม
5. จัดทำโครงการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 21/02/2563

เลขที่ประกาศ : 131034

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายประสานงานต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายประสานงานต่างประเทศ

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามตกลง

งานต่างประเทศ : ตามตกลง นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. นัดหมาย ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. งานจดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม
3. การจัดทำหนังสือ /จดหมาย เพื่อติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลัย
4.เตรียมความพร้อม ด้านเอกสาร ข้มูลต่างๆ ให้สำหรับผู้บริหาร ในการประชุม
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 21/02/2563

เลขที่ประกาศ : 131012

ตำแหน่งงานว่างMarketing Secretary

ตำแหน่งงานว่างMarketing Secretary

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
- Create and manage statistical data
- Process and analyse data for marketing development
- Follow up and collect information from marketing associates
- Able to travel upcountry

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 21/02/2563

หางานนครนายก สมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงานนครนายก
นครนายก ฝึกงานนครนายก งานชั่วคราวนครนายก งานนอกเวลานครนายก งานประจำนครนายก งานราชการนครนายก งานต่างประเทศนครนายก งานอื่นๆนครนายก
หางานนครนายก สมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงานนครนายก
นครนายก ฝึกงานนครนายก งานชั่วคราวนครนายก งานนอกเวลานครนายก งานประจำนครนายก งานราชการนครนายก งานต่างประเทศนครนายก งานอื่นๆนครนายก