นครนายก หางานนครนายก สมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครนายก หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครนายก หางานนครนายก สมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครนายก หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครนายก Ø
หางานนครนายก สมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงานนครนายก

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163344 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 159719

ตำแหน่งงานว่าง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ตำแหน่งงานว่าง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครนายก องครักษ์ บึงศาล
สอนสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159722

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครนายก องครักษ์ บึงศาล
สอนสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159720

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
สอนนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
- ระดับปริญญาตรี


หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159723

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครนายก องครักษ์ บึงศาล
สอนสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159721

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา - ทารกและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา - ทารกและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครนายก องครักษ์ บึงศาล
สอนสาขาวิชาการพยาบาลมารดา – ทารกและผดุงครรภ์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159724

ตำแหน่งงานว่างผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนวัดและประเมินผล

ตำแหน่งงานว่างผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนวัดและประเมินผล

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
2. รับผลการประเมิน ผลการเรียนประจำภาคเรียนซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบแล้วบันทึกลงในทะเบียนแสดงผลการเรียน
3. ให้บริการเกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกระเบียบแสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน
4. ส่งแผนสำรวจ และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนรวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษา
5. จัดระเบียบและระบบการจัดเก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน การลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
6. พิจารณาเสนอผู
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 10 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 147618

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. ดูแลงานเอกสารงานหอพัก บิลค่าน้ำค่าไฟ
2. รับเรื่องแจ้งซ่อม ต่างๆ ของหอพัก
3. ประสานงานด้านซ่อมบำรุง
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145642

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์คณิตศาสตร์

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์คณิตศาสตร์

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : สอนนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145655

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์สาขาการบิน

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์สาขาการบิน

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : สอนนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145659

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ ศูนย์อาหาร

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ ศูนย์อาหาร

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. แลกคูปองอาหารให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์อาหารของวิทยาลัย
2. ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ที่รับผิดชอบภายใน ศูนย์อาหาร
3. จัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของศูนย์อาหาร ให้พร้อมใช้งาน
4. ให้บริการข้อมูล และแนะนำให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
5. สรุปผลการทำงานในแต่ละวันให้หัวหน้างานทราบ
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145661

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. รับ-ส่งเอกสาร
2. จัดเก็บเอกสารทางด้านธุรการ
3. ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป
4. ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
5. พิมพ์เอกสารต่างๆ
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145656

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

งานประจำ : เงินเดือน NA/

งานประจำ : NA/ นครนายก องครักษ์ บึงศาล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : สอนนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 145657

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. รับผิดชอบงานในด้านไฟฟ้า ประปา แอร์และงานต่าง ๆ ในแผนกช่าง
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145653

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานนโยบายและแผน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานนโยบายและแผน

งานประจำ : เงินเดือน 20,000

งานประจำ : 20,000 นครนายก องครักษ์ บึงศาล
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ และจัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็น นโยบาย แผนงาน และโครงการ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145658

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์สาขาการบัญชี

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์สาขาการบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
สอนนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
- ระดับปริญญาตรี

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145660

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. นัดหมาย ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. งานจดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม
3. การจัดทำหนังสือ /จดหมาย เพื่อติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลัย
4.เตรียมความพร้อม ด้านเอกสาร ข้มูลต่างๆ ให้สำหรับผู้บริหาร ในการประชุม
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145654

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์สาขาโลจิสติกส์

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์สาขาโลจิสติกส์

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
สอนนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131035

ตำแหน่งงานว่างนักวิชาการ

ตำแหน่งงานว่างนักวิชาการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครนายก องครักษ์ บึงศาล
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทำหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้ งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร และการบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการกำลังคน หลักสูตร ตำราเรียน ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการ ด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศ
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 21/02/2563
เลขที่ประกาศ : 131037

ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักศึกษา

ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักศึกษา

งานประจำ : เงินเดือน 20,000

งานประจำ : 20,000 นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. งานทะเบียนและประวัตินักศึกษา
- รับลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน
- จัดทำทะเบียนแฟ้มประวัติ แยกประเภทตามคณะวิชา สาขาวิชาอย่างเป็นระบบ
- ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เก็บรวบรวม บันทึกสถิติผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละรุ่น
2. งานวัดผลและประเมินผล
- ดูแลการวัดผลและประเมินผลให้เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัย
- รวบรวมผลการสอบในแต่ละวิชา
- แจ้งผลการเรียนให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคเรียน
- แจ้งเตือนนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่าที่ข้อบังคับวิทยาลัยก
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 21/02/2563

เลขที่ประกาศ : 131036

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. นครนายก องครักษ์ บึงศาล
ควบคุมดูแล ตกแต่ง จัดแต่งภูมิทัศน์ สวน ต้นไม้ ของวิทยลัยฯ
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 21/02/2563

หางานนครนายก สมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงานนครนายก
นครนายก ฝึกงานนครนายก งานชั่วคราวนครนายก งานนอกเวลานครนายก งานประจำนครนายก งานราชการนครนายก งานต่างประเทศนครนายก งานอื่นๆนครนายก
หางานนครนายก สมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงานนครนายก
นครนายก ฝึกงานนครนายก งานชั่วคราวนครนายก งานนอกเวลานครนายก งานประจำนครนายก งานราชการนครนายก งานต่างประเทศนครนายก งานอื่นๆนครนายก